ERP

ISUP – Informacioni Sistem za Upravljanje Preduzećem

ISUP je sofisticiran IS namjenjen za BPM (upravljanje poslovnim procesima) kojeg koriste svi naši klijenti, ali u različitim modularnim skupovima ovisno o djelatnosti, veličini i broju korisnika. Sastavljen je od osam osnovnih modula, a zavisno od potreba, organizacione strukture, i ambicija korisnika, ISUP može doseći i do 23 modula.

Upotrebljavaju ga godinama preduzeća koja su uz njega postali BiH lideri u branšama proizvodnje, građevine, usluga, državne uprave i trgovine. Razvijen je modernim tehnologijama, prema domaćim potrebama i domaćem zakonodavstvu.

S obzirom da je izrađen modularno, svaki se modul može koristiti samostalno, ali moduli međusobno integrirani pokazuju svoju najveću snagu. Ukoliko imate dodatna pitanja o našem najpopularnijem softveru, slobodno nas kontaktirajte, odgovoriti ćemo na sva vaša pitanja.

ISUP daje podršku sljedećim poslovnim funkcijama i daje im sljedeće poslovne prednosti:

MENADŽMENT Omogućeno dobro strateško planiranje zahvaljujući kontoli, evidenciji i analizi poslovanja i ROI (povrata na investicije). Olakšano je izvršenje strategije kroz upravljanje projektima, procesima i znanjem te lakše i brže donošenje poslovnih odluka.
PROIZVODNJA Brz i pravovremen odgovor na zahtjeve kupaca i tržišta koji stvara dodanu vrijednost za klijente i kompaniju. Produktivnost angažiranih sredstava se povećava zahvaljujući automatizaciji i bržem ulazu i izlazu informacija.
PRODAJA Prati izvršavanje financijskih obveza kupca, isporuku robe, skladište i proizvodnju. Upravlja narudžbama kupaca nasuprot paketima koji imaju samo funkcije unošenja narudžbi. Rezultat je znatno unaprijeđenje usluga kupcima. Omogućuje međusobnu neovisnost stavki, gledajući kupca kao jedinku. Dodatno, sistem je provjeren u radu s izuzetno velikom količinom narudžbi – kritičnim djelom posla za ovakav tip industrije.
FINANCIJE Najvažnije kod praćenja poslovanja jest u svakom trenutku imati ispravnu sliku o prihodima i rashodima. To je jedino moguće preciznom evidencijom ulaznih i izlaznih računa, prije svega njihovih iznosa i datuma dospijeća. Ukoliko se te informacije upare s informacijama o tačnim datumima plaćanja, koji su vidljivi iz bankovnih izvoda, omogućuje se precizni uvid u status plaćenosti faktura te eventualna kašnjenja u plaćanju vaših kupaca prema vama te vas prema vašim kupcima. Osim evidencije, prednost je i obračun i izdavanje faktura.
NABAVA Pokriva cijeli ciklus nabave od zahtjeva, naručivanja, prihvaćanja i kotrole robe. Upravlja s kompletnom nabavom za potrebe firme, od roba, usluga, repromaterijala, uz mogućnost biranja najpovoljnijeg ponuđača i postizanja najboljih uvjeta. Unutar aplikacije ugrađena je automatska izrada dokumenata sukladno odgovornosti pojedine uloge i/ili osobe u firmi. Važno je napomenuti još jednom potpunu integriranost nabave sa ostalim modulima.
HR ISUP pruža podršku poslovnim procesima upravljanja ljudskim resursima koji objedinjuju poslove vezane za zaposlenike, zapošljavanje novih zaposlenika, obrazovanje te korištenje njihovih znanja i vještina potrebnih za odvijanje poslovnih procesa. Omogućava lakšu administraciju radnih mjesta, upravljanje procesom zapošljavanja, održavanje podataka o zaposlenicima, praćenje uspješnosti i ocjenjivanje, praćenje obrazovanja zaposlenika, praćenje odsutnosti s posla…

 

Shematski prikaz ISUP rješenja:

shema-isup

Zašto implementirati ISUP?

shema2-isup_s1

 1. Bolja evidencija, kontroling i analiza;
 2. Smanjeni troškovi poslovanja;
 3. Ubrzanje poslovnih procesa;
 4. Oslobađanje HR za poslove i procese koji donose vrijednost;
 5. Efektniji menadžment;
 6. Jedinstven pregled na ključnim procesima u aktuelnom vremenu.
 7. Automatski pristup informacijama;
 8. Efikasnija reakcija na zahtjeve tržišta;
 9. Povezivanje razdvojenih odjela/lokacija;
 10. Smanjenje vlastitih IT troškova.

 

 

ISUP je izrađen modularno, sa velikim brojem podržanih funkcija. Projektovan je i realizovan kao sistem za široku informatičku podršku poslovnim funkcijama proizvodnih i distributivnih preduzeća u raznim privrednim granama.

Osnovni moduli

OSN – OSNOVE ISUP-a

Unos neophodnih podataka o osnovnim činiocima poslovanja.

 • organizaciona struktura korisnika, fizičke i logičke lokacije,
 • ovlaštenja izvršilaca,
 • poslovni partneri – preduzeća,
 • poslovni partneri – fizička lica,
 • veze fizicka lica – organizaciona struktura,
 • veze fizicka lica – preduzeca
 • klasifikacije roba, materijala,
 • robe, materijali, struktura roba, meterijala (sastavnice), deklaracije
 • veze robe materijali – organizaciona struktura
 • veze robe materijali – preduzeća
 • cijene (nabavne, veleprodajne, maloprodajne, specijalne)
 • klasifikacije usluga
 • usluge, cijene usluga
 • tarifni stavovi i brojevi, poreske stope,
 • razni šifarnici.

RUR – UPRAVLJANJE ROBOM, MATERIJALOM I USLUGAMA

Obuhvata kompletan tok roba i materijala unutar preduzeća uključujući sve potrebne kalkulacije i prateće izvještaje.

 • ugovori sa kupcima i dobavljačima,
 • predračuni sa dobavljačima i kupcima (u VLP i MLP),
 • narudžbe dobavljačima i narudžbe kupaca (u VLP i MLP),
 • skladišta (sirovine, repromaterijal, potrošni materijal, rezervni delovi, kancelarijski materijal, roba, poluproizvodi, proizvodi, ambalaža) lokacije u skladištu,
 • ulaz eksterni robe – materijala,
 • izlaz eksterni robe – materijala,
 • ulazna i izlazna kalkulacija,
 • ulaz interni robe – materijala,
 • izlaz interni robe – materijala,
 • zaduženje i razduženje maloprodaje sa kalkulacijom,
 • zaduženje i razduženje pokretnih prodajnih tačaka (vozila),
 • troškovi materijala,
 • prijava početnog stanja,
 • otpis robe materijala,
 • uskladjivanje stanja,
 • visak-manjak,
 • stanja robe – materijala,
 • promjene cijena i nivelacije,
 • porezi,
 • plaćanje i naplata,
 • usluge, racuni za usluge za pravna i fizička lica,
 • knjižne obavesti dobavljačima i kupcima,
 • uvoz, izvoz o domaći i “ino” dobavljači i kupci: banke, špediteri, transporteri; krediti; carinske tarife; predhodne uvozne kalkulacije; izvozni račun; konsignacija; ulaz u carinsko-konsignaciono skladiste sa kalkulacijom; izlaz sa carinsko-konsignacionog skladista eksternom kupcu; izlaz sa carinsko-konsignacionog skladista i ulaz u skladiste sa kalkulacijom
 • godišnje i tekuće inventure,
 • robno materijalno knjigovodstvo.

FIN – FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

U potpunosti pokriva finansijsko poslovanje preduzeća sa aspekta finansijskog knjigovodstva.

 • kontni plan,
 • nalozi za knjiženje,
 • vođenje izvoda banaka,
 • KEPU knjiga,
 • otvorene stavke,
 • bilansi, stanja, kartice,
 • valute, kursne liste,
 • kontrola novčanih tokova.
 • izveštaji.

KNJ – PRAVILA KNJIŽENJA

Definisanje pravila knjiženja na osnovu kojih se vrši automatizacija knjiženja dokumenata koji su kreirani unutar modula RUR.

 • pravila knjiženja – za automatsko knjiženje finansijskih promjena iz robno- materijalnih transakcija u finansijsko knjigovodstvo,
 • pojedinačno i grupno generisanje naloga za knjiženje,
 • kreiranje i knjiženje cesije, kompenzacije, preknjiženja,
 • kontrola proknjiženih dokumenata.

POR – OBRAČUN POREZA

Definisanje obračunskih perioda, obračune poreza kao i vođenje KIF-a i KUF-a sa svim elementima poreskog obračuna.

 • vođenje obračunskih perioda,
 • obračun poreza,
 • knjiga ulaznih i izlaznih faktura (KUF,KIF, PDV PRIJAVA).

BLA – BLAGAJNA

Omogućava automatski rad sa blagajnom uključujući dnevnik, promjene, obračun PDV-a i zaključenje.

 • Prijava blagajne i poslova blagajne,
 • Štampanje priznanice,
 • Unos promjena uplate, isplate, povrati,
 • Obračun PDV-a po osnovu isplate iz blagajne,
 • Zaključenje i listanje blagajničkog dnevnika.

DSS – SISTEM ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

Obuhvata sve izvještaje i stanja u preduzeću. Prvenstveno je namenjen rukovodnom kadru preduzeća.

 • odnos sa kupcima,
 • odnos sa dobavljačima,
 • kretanje roba,
 • kretanje novca,
 • stanja u skladištima,
 • cjenovnici.

ADM – ADMINISTRATOR

Administriranje baze.

 • administriranje baze,
 • ‘otvaranje’ nove poslovne godine,
 • intervencije nad podacima od strane ovlaštene osobe.

 

Ostali moduli

MLP – MALOPRODAJA

Praćenje tokova roba unutar maloprodajnog objekta uz izdavanje odgovarajućih zakonom propisanih računa i izveštaja.

 • POS (Point of sales) – razni tipovi maloprodaje (bar kod, prošireni barkod, touch screen, tastatura, …),
 • Predračuni u maloprodaji,
 • Zaduženje MLP objekata sa maloprodajnom kalkulacijom,
 • Prodaja u MLP objektima – gotovina, kartice prodaja pravnim licima,
 • Prodaja goriva na benzinskim pumpama,
 • Dnevni izveštaj o prodatim količinama goriva,
 • Prodaja robe na benzinskim pumpama,
 • Komisiona prodaja robe(ugovor o komisionoj prodaji,ulaz komisine robe,stanje zaliha),
 • Stanje MLP objekta,
 • blagajnički dnevnik,
 • dnevni pazar,
 • KEPU knjiga.

POSM – MALOPRODAJA KASA

Daje podršku radu na kasi u maloprodajnom objektu.

 • Prodaja u MLP objektu fizičkim licima, neregistrovanim pravnim i fizičkim licima i registrovanim pravnim i fizičkim licima pod posebnim uslovima,
 • Prodaja za gotovinu, preko kartica i preko virmana,
 • Omogućuje direktan uvid u Stanje MLP objekta,
 • Omogućuje, na zahtev, uvid u stanje artikala u svim maloprodajnim i veleprodajnim objektima,
 • blagajnički dnevnik,
 • dnevni pazar,
 • KEPU knjiga.

KSN – KONSIGNACIONA I CARINSKA SKLADIŠTA

Evidentiranje i praćenje konsignacione prodaje.

 • prijava kosignacionih skladišta,
 • ulaz robe u konsignaciono skladište sa odgovarajućom kalkulacijom,
 • izlaz robe iz konsignacionog skladišta i ulaz u sopstveno skladište sa kalkulacijom,
 • izveštaji o stanju zaliha.

MLPK – KOMISIONA PRODAJA

Daje podršku i ubrzava procese komisione prodaje od ugovaranja, skladištenja, prodaje pa do zaliha.

 • Ugovor o komisionoj prodaji robe,
 • ulaz komisione robe u maloprodajni objekat sa odgovarajućom kalkulacijom,
 • prodaja komisione robe,
 • izveštaji o stanju zaliha.

RURSRV – SERVIS VOZILA

Evidencija i praćenje servisa vozila.

 • Izrada naloga za servisiranje,
 • zaduženje i razduženje servisa iz skladišta na osnovu naloga za servisiranje,
 • praćenje stanja naloga za servisiranje,
 • izrada računa po osnovu servisiranja,
 • neophodni izvještaji,
 • Troškovi održavanja vozila (po vozilima i ukupno).

OSR – STALNA SREDSTVA

Omogućava lakše i brže upravljanje stalnim sredstvima i njihov nadzor pri nabavi, obračunu, dogradnji, rashodovanju i inventuri.

 • nabavka stalnog sredstva,
 • lociranje – smeštanje stalnog sredstva,
 • obračuni,
 • dogradnja,
 • rashodovanje, manjak i otuđenje,
 • inventura sa i bez bar koda.

ISS – INVENTURA STALNIH SREDSTAVA

Omogućava automatsku inventuru stalnih sredstava od popisa, pregleda razlika pa do izvještavanja.

 • Na osnovu definisanog barcode-a vrši se popis stalnih sredstava korištenjem čitača barcode-a,
 • Izveštaj o razlikama između popisanog i stvarnog stanja,
 • Izveštaji po raznim osnovama o inventuri stalnih sredstava.

SAI – SITAN ALAT I INVENTAR

Olakšava nabavku sitnog inventara, evidentira i prati njegovo kretanje, trenutno stanje te detektuje eventualni manjak/višak.

 • nabavka SAI,
 • zaduženja i razduženja sa SAI (organizacione jedinice, zaposleni, vozila),
 • stanje zaliha,
 • rashodovanje, manjak i otuđenje.

REK – REKLAMNI MATERIJAL

Omogućava kompanijama sa većim obimom poslovanja da kontroliraju reklamni materijal, dobiju brz uvid u njegovo stanje te u stanje reversa za reklamni materijal po uposlenicima i odjeljenjima.

 • izdavanje reversa za reklamni materijal,
 • izveštaji o reversima: po radnicima, po skladištima, po preduzećima.
 • stanje reklamnog materijala u skladištu,
 • robna kartica reklamnog materijala.

PLA – OBRAČUN PLATA

Brz i efikasan obračun plata uz minimizaciju mogućnosti grešaka baziran na pozitivnim zakonskim osnovama uz generiranje svih izveštaja.

 • platna lista;
 • obračun doprinosa;
 • obračun poreza;
 • obrazac M4…

PLU – PRAĆENJE UGOVORA O DJELU I AUTORSKIH UGOVORA

Omogućava kompanijama sa velikim brojem klijenata i saradnika s kojima se potpisuju ugovori da evidentiraju i prate stanje ugovora kao i obaveze koje nastaju ovim ugovorima.

 • Obračun i praćenje ugovora o delu i autorskih honorara koji su nastali po raznim osnovama,
 • Obračun poreza,
 • Izveštaji o stanju ugovora i autorskih honorara.

PNL – PUTNI NALOZI

Jednostavna aplikacija za brzu izradu putnih naloga te za njihovu kontrolu i analizu po poslovnim subjektima.

 • Praćenje putnih naloga za sva teretna i/ili putnička vozila sa svim neophodnim informacijama o kilometraži, pređenim kilometrima, prevezenim robama isl.
 • Potrošnja goriva (obračun potrošnje po vozilima i ukupno),
 • Podloga za funkcionisanje modula je da su kroz Osnove ISUP-a unešeni podaci o vozilima, robama, radnicima. Korištenjem modula Put.nalozi se već unešeni podaci dopunjavaju potrebnim za funkcionisanje modula.

KMT – OBRAČUN KAMATA

Omogućava automatski obračun kamata te pravovremeno izvještavanje o kamatama.

 • Obračun kamata baziran na dokumtima koji su kreirani u modulu RUR i u skladu sa definisanim kamatnim stopama,
 • Kamatni list i ostali izveštaji.

PRE – POVEZIVANJE LOKALITETA

Omogućava bržu komunikaciju zahvaljujući brzom prenosu i razmjeni podataka između udaljenih lokacija.

 • prijava lokaliteta,
 • prenos i ažuriranje podataka Sjedište – Lokalitet,
 • prenos i ažuriranje podataka Lokalitet – Sjedište.

KAD – KADROVI

Omogućava lakšu administraciju radnih mjesta, upravljanje procesom zapošljavanja, održavanje podataka o zaposlenicima, praćenje uspješnosti i ocjenjivanje, praćenje obrazovanja zaposlenika, praćenje odsutnosti s posla…

 • Zaposleni,
 • poslovni partneri i fizička lica,
 • kadrovska karta,
 • kretanje u službi,
 • obrazovanje – kvalifikacije,
 • zdravstveno stanje.