Document Management System (DMS)

 

DMS – sistem za upravljanje dokumentima je sistem koji kontroliše životni ciklus dokumenta unutar jedne organizacija. To je sveobuhvatno rješenje problema praćenja dokumenta.

Prednosti DMS-a:

– Visok stepen automatizacije, efikasnosti i produktivnosti
– Skladištenje dokumenata
– Brz i efikasan pristup dokumentima
– Preglednost poslovanja
– Centralizacija arhive, stalna dostupnost, sigurnost dokumenata
– Bolja raspodjela posla
– Ušteda vremena – eliminacija potrebe traženja papira, manje kopiranja papira
– Smanjena količina papira u prometu
– Olakšan rad sa klijentima i donešenje odluka

DMS korisnicima omogućava praćenje toka jednog, odnosno skupa dokumenata kroz cijeli njegov životni ciklus, odnosno tok izvšenja (workflow). Također omogućava vrlo lahku pretragu i dolazak do bilo kojeg potrebnog dokumenta u sistemu (arhivirani u bazi podataka), i na koje se može preplatiti, tj. da korisnik bude e-mailom obaviješten o svim promjenama i akcijama izvršenim na dokumentu/ima.

Dokument menadžment sistem (DMS) – sistem koji efikasno i jednostavno podržava:

  • upravljanje dokumentima
  • arhiviranje dokumenata
  • upravljanje fizičkom arhivom
  • upravljanje skeniranim dokumentima
  • arhiviranje elektronske pošte
  • proces pripreme dokumenata i evidentiranje zabilješki
  • e-mail notifikacija o primanju dokumenta

 

dmsdddd